Delutredning om ideelle velferdsaktører

Statssekretær Gunn Karin Gjul tok 1. februar 2024 imot delutredningen om definisjon og registrering av ideelle velferdsaktører.  Delutredningen er publisert som NOU 2024: 1 Definisjon og registrering av ideelle velferdsaktører som er publisert på regjeringen.no. Overleveringen kan følges her: Overleverer delutredning om ideelle velferdsaktører – regjeringen.no Pressemelding fra Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet.

Første møte i referansegruppen

Første møte med referansegruppen ble avholdt onsdag 29. november 2023. Hovedtema for møtet var delutredningen om forslag til definisjon og registreringsløsning for ideelle velferdsvirksomheter. Utvalgsleder, Jan-Erik Støstad, ga også en gjennomgang av status for arbeidet med utvalgets sluttrapport. På referansegruppemøtet deltok representanter fra Frivillighet Norge v/Bjørn Lindstad, Unio v/Fredrik Haugen, Private Barnehagers Landsforbund v/Espen Rokkan,…

Jan-Erik Støstad ny leder for avkommersialiseringsutvalget

Jan-Erik Støstad ble 16. mai utnevnt av Kommunal og distriktsdepartementet til utvalgsleder for utvalget som skal utrede hvordan kommersiell drift kan utfases i ulike skattefinansierte velferdstjenester. Jan-Erik Støstad er i dag generalsekretær i SAMAK (Samarbeidskomiteen til arbeiderbevegelsen i Norden). Han er utdannet samfunnsøkonom og har bred erfaring fra forvaltningen, både som statssekretær i Arbeids- og…

Innspillsmøte om ideell drift av velferdstjenester

Den 12. august oppnevnte regjeringen et offentlig utvalg som skal utrede hvordan kommersiell drift kan fases ut i ulike skattefinansierte velferdstjenester. I anmodningsvedtaket som ligger til grunn for oppnevningen av utvalget, bes utvalget foreslå en juridisk definisjon av ideelle driftsformer i skattefinansierte velferdstjenester. En avklart definisjon av hva som utgjør en ideell aktør er viktig…

EFTA-domstolens sak E-4/22 Stendi/Norlandia Care Norge AS vs Oslo kommune

Dokumenter mottatt av EFTA-domstolen finner du her Saken gjelder Oslo kommunes anskaffelse av langsiktige leie- og tjenesteytingsavtaler for inntil 800 nye langtidsplasser i sykehjem, kunngjort i november 2020. Den delen av anskaffelsen som gjelder drift av sykehjemsplassene «sykehjemstjenestene», er reservert for ideelle organisasjoner. Stendi AS og Nordlandia Care Norge AS, får etter dette ikke delta…