Innspillsmøte om ideell drift av velferdstjenester

Den 12. august oppnevnte regjeringen et offentlig utvalg som skal utrede hvordan kommersiell drift kan fases ut i ulike skattefinansierte velferdstjenester.

I anmodningsvedtaket som ligger til grunn for oppnevningen av utvalget, bes utvalget foreslå en juridisk definisjon av ideelle driftsformer i skattefinansierte velferdstjenester. En avklart definisjon av hva som utgjør en ideell aktør er viktig ut fra flere ulike hensyn, og vil være et viktig grunnlag for utvalgets arbeid med å utrede alternative driftsmodeller for utfasing av kommersiell drift i ulike skattefinansierte velferdstjenester. Utvalget skal derfor levere en egen delutredning som definerer vilkårene for ideell virksomhet og som fremmer forslag til en juridisk definisjon av ideelle driftsformer. Delutredningen skal også vise hvordan ideelle aktører kan registreres, eksempelvis etter en modell lik Frivillighetsregisteret.

Den 21. november inviterte utvalget ideelle virksomheter til et åpent innspillsmøte om ideell drift av velferdstjenester. Innspillsmøtet fant sted i auditoriet på Bjørvika konferansesenter. Det var live streaming og opptak av innspillsmøtet.

Live streaming, her:

Alle ideelle virksomheter fikk anledning til å sendte inn skriftlige innspill innen 1. desember.

 Sentrale overordnede spørsmål under innspillsmøtet:

Hva er styrkene og svakhetene ved eksisterende regelverk og ordninger som direkte og indirekte berører ideell sektor? Hva er mulighetene og utfordringene for økt transparens og åpenhet om eierskap, organisering og økonomi? Hvilke behov er det viktigst at en juridisk definisjon dekker?

Hva kjennetegner ideelle virksomheter og hva er styrkene og svakhetene ved dagens organisasjonsformer for ideell drift? Hva har preget utviklingen de siste årene og hvilke gode eksempler finnes på organisasjonsformer som har lagt til rette for vekst? Hva er utfordringene for ideell drift og hvilke begrensninger gir ulike organisasjonsformer? 

Hvilke opplysninger bør et register inneholde og hvordan skal disse kontrolleres? Hvilke prinsipielle spørsmål kan en registerløsning for ideelle aktører reise? Hva kan de positive og eventuelle negative virkningene av et register være? Hvordan kan en registerløsning utformes og hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring? 

PROGRAMMET

13.00 – 13.10 Utvalgsleder Tor Saglie ønsker velkommen og forteller om utvalget og mandatet. Konferansier: Håvard Bjerke (sekretariatet)

13.00 – 13.10 Utvalgsleder Tor Saglie ønsker velkommen og forteller om utvalget og mandatet. Konferansier Håvard Bjerke (sekretariatet)

13.10 – 14.30 Forberedte innlegg (5-8 min.)

– Frivillighet Norge ved Bjørn Lindstad

Abelia ved Kjartan Allmenning 

– Virke ved Erik Eide

– Ideelt nettverk ved Mette Kalve

Diakonhjemmet ved Ingunn Moser

Norske Kvinners Sanitetsforening ved Brit Eirin Bøe Olssøn

– Blå kors ved Trine Stensen

– Frelsesarmeen ved Lindis Evja

– Stiftelsen Kirkens bymisjon ved Adelheid Firing Hvambsal

14.30 – 14.50 Kaffe- og matpause

14.50 – 16.10 Forts. forberedte innlegg (5-8 min.)

Brønnøysundregisteret ved Arnt Kristiansen

– Ferd sosiale entreprenører ved Kathinka Greve Leiner

Tøyen unlimited ved Helga Øvsthus Tønder

Fyrlykta ved Jørgen Fredheim

– Rehabiliteringssenteret AIR ved Svein Kostveit

– Tyrili stiftelsen ved Anders Dalsaune Jansen

– Fontenehus Norge ved Anne Hellum

– Camphill Norge ved Jørund Meder

– Landsforeningen for barnevernsbarn ved Thomas Johansen

– Fagforbundet ved Ingvar Skjerve

(forbehold om at programmet kan bli supplert)

16.10 – 16.20 Kaffepause

16.20 – 16.50 Panelsamtale med inviterte aktører ledet av utvalgsmedlem Benjamin Endre Larsen. Deltakere: Bjørn Lindstad fra Frivillighet Norge, Hans Morten Lossius fra Norsk luftambulanse, Anne Hellum fra Fontenehus, Tor Inge Skjøtskift fra Lukas-stiftelsen, Inge Johanne Osland fra Røde Kors Haugland rehabiliteringssenter.

16.50 – 1700   Oppsummering og avslutning ved utvalgsleder Tor Saglie