Møter

Møteplan:

31. august 2022 – Første utvalgsmøte

29. og 30. september 2022 – Andre utvalgsmøte

21. november 2022 – Innspillsmøte om ideell drift av velferdstjenester

22. og 23. november 2022 – Tredje utvalgsmøte

26. og 27. januar 2023 – Fjerde utvalgsmøte

13. juni 2023 – Femte utvalgsmøte

4. og 5 september 2023 – Sjette utvalgsmøte

17. oktober 2023 – Syvende utvalgsmøte

16. og 17. november 2023 – Åttende utvalgsmøte

18. desember 2023 – Niende utvalgsmøte

31. januar og 1. februar 2024 – Tiende utvalgsmøte

7. mars 2024 – Ellevte utvalgsmøte

16. april og 17. april 2024 – Tolvte utvalgsmøte

22. mai 2024 – Trettende utvalgsmøte

20. juni 2024 – Fjortende utvalgsmøte

Gjennomførte utvalgsmøter

Første utvalgsmøte 31. august:

Det ble berammet et dagsmøte for konstituering av utvalget og der hovedmålsettingen med utvalgsmøtet var å etablere kontakt, og utveksle tanker og refleksjoner om utvalgsarbeidet.

En sentral målsetting under møtet var å foreta felles diskusjoner og overordnede betraktninger om tolkningen av mandatet, utvalgsarbeidet og prosessarbeidet fremover.

Det ble vurdert som særlig viktig å prioritere en kunnskapsinnhenting og kartlegging av status i dag, innenfor de ulike velferdssektorene. Videre er det viktig å prioritere en snarlig kartlegging av kunnskap når det gjelder ideelle virksomheter.

Sekretariatet er i ferd med å komme på plass. En utreder antas å starte i løpet av oktober, mens de øvrige antas å komme på plass i november/desember.

Det ble fastsatt dato for de kommende utvalgsmøter ut året:

Andre utvalgsmøte: 2-dagers sesjon 29. og 30. september 2022

Tredje utvalgsmøte: 2-dagers sesjon 22. og 23. november 2022

Andre utvalgsmøte 29. og 30. september 2022:

Utvalgsmøtet prioriterte å få på plass en avklart mandatsforståelse og derav problemforståelse innen sentrale områder. I tillegg var det fokus på å prioritere arbeidet med utredningen om en juridisk definisjon av ideelle driftsformer.

I diskusjonene var det fokus på viktigheten av å se leveransesystemet og velferdstjenestene fra brukernes side og med særlig fokus på kvalitetsmåling. Det må også foretas en oppdatert sektorgjennomgang som ledd i en videreføring av arbeidet foretatt av Velferdstjenesteutvalget.

Det ble vurdert som viktig å få på plass et innspillsmøte så snart som mulig.

Tredje utvalgsmøte 22. og 23. november:

I utvalgsmøtet ble det lagt vekt på å foreta avklaringer i forbindelse med kunnskapsinnhenting, mandat for hovedleveransen og diskusjoner omkring utforming av en rettslig definisjon av ideelle organisasjoner.

I tillegg hadde utvalget invitert Samuel Engblom for å presentere det svenske utredningen Idéburen Välfärd – ny svensk lagstiftning og det svenske lovforslaget.

Fjerde utvalgsmøte 26. og 27. januar 2023

På det fjerde utvalgsmøtet var hovedtema alternative forslag til rettslig definisjon av ideelle driftsformer samt diskusjon om forståelsen av utvalgets mandat. I tillegg ble det tatt en gjennomgang av kunnskapsbehov og besluttet å sette ned en referansegruppe.

Femte utvalgsmøte 13. juni 2023

Tema på møtet var mandatforståelse og arbeidsplan, modeller for utfasing av kommersiell drift og delutredning om ideelle organisasjoner. Utvalget diskuterte alternative løsninger for oppfølging av delutredningen, men avventer med å be departementet om en konkret ny frist til etter neste utvalgsmøte.

Sjette utvalgsmøte 4. og 5. september 2023

Hovedtema for det sjette utvalgsmøtet var disposisjon, form og innhold i sluttrapporten og disposisjon og status for delutredningen. I tillegg hadde utvalget idémyldring om to av tjenesteområdene som skal behandles i sluttrapporten; eldreomsorg og barnevernstjenester.

Sjuende utvalgsmøte 17. oktober 2023

På utvalgsmøtet i oktober var hovedtema forslag til definisjon av ideelle velferdsvirksomheter og kapittelutkast til sluttrapporten om eldreomsorgen. Utvalget fortsatte idémyldring om to av tjenesteområdene som skal behandles i sluttrapporten; barnehage og skole. Håkon Solbu Trætteberg fra Institutt for samfunnsforskning innledet med noen refleksjoner om de to tjenesteområdene.

Åttende utvalgsmøte 16. og 17. november 2023

Tema på møtet var forslag til registreringsløsning for ideell velferdsvirksomheter og kapittelutkast til sluttrapporten om barnevernet. I tillegg hadde utvalget en idémyldring om spesialisthelsetjenester som ble innledet av Jon Magnussen, utvalgsleder i sykehusutvalget.

Niende utvalgsmøte 18. desember 2023

På utvalgsmøtet i desember var delrapporten om juridisk definisjon av ideell velferdsaktør hovedtema. I tillegg hadde utvalget idémyldring om arbeidsmarkedstiltak og asylmottak. Arbeids- og velferdsdirektoratet innledet om dagens styring og organisering av arbeidsmarkedstiltak.

Tiende utvalgsmøte 31. januar og 1. februar 2024

På det første utvalgsmøtet i 2014 var tema gjennomgang av områdekapitlene for barnehage, skole og spesialisthelsetjenester.

Ellevte utvalgsmøte 7. mars 2024

Tema på det ellevte utvalgsmøtet var gjennomgang av tekst Del 1 og Del 3 i rapporten, med særlig vekt på de tre modellene (offentlig egenregi, ideell drift og sterkere regulering av kommersielle aktører).

Tolvte utvalgsmøte 16. og 17. april 2024

På utvalgsmøtet i april var hovedtema gjennomgang av områdekapitlene for barnevern, barnehage, skole, asylmottak, arbeidsmarkedstiltak, spesialisthelsetjenesten og eldreomsorg, samt forslag og avsluttende vurderinger.

Trettende utvalgsmøte 22. mai 2024

Hovedtema for utvalgsmøtet i mai var gjennomgang av alle delkapitler i rapporten. Det ble besluttet å be departementet om utsettelse av frist for levering av rapporten til august 2024.

Andre planlagte og gjennomførte møter

18. oktober 2022 – Møte med representanter fra det nylig oppnevnte svenske utvalget som skal utrede temaer innen samme felt som de Avkommersialiseringsutvalget arbeider med.

29. november 2023 – Møte med referansegruppen

18. mars 2024 – Møte med referansegruppen

Aktuelle eller relevante konferanser

14. november 2022 – Kløverkonferansen – Norske Kvinners Sanitetsforening

24. november 2022 – Skolelederkonferanse i regi av Norske Fag- og Friskolers Landsforbund – NFFL