Møter

Møteplan:

31. august 2022 – Første utvalgsmøte

29. og 30. september 2022 – Andre utvalgsmøte

21. november 2022 – Innspillsmøte om ideell drift av velferdstjenester

22. og 23. november 2022 – Tredje utvalgsmøte

26. og 27. januar 2023 – Fjerde utvalgsmøte

27. februar 2023 – Femte utvalgsmøte

30. mars 2023 – Sjette utvalgsmøte

23. mai 2023 – Syvende utvalgsmøte

Gjennomførte utvalgsmøter

Første utvalgsmøte 31. august:

Det ble berammet et dagsmøte for konstituering av utvalget og der hovedmålsettingen med utvalgsmøtet var å etablere kontakt, og utveksle tanker og refleksjoner om utvalgsarbeidet.

En sentral målsetting under møtet var å foreta felles diskusjoner og overordnede betraktninger om tolkningen av mandatet, utvalgsarbeidet og prosessarbeidet fremover.

Det ble vurdert som særlig viktig å prioritere en kunnskapsinnhenting og kartlegging av status i dag, innenfor de ulike velferdssektorene. Videre er det viktig å prioritere en snarlig kartlegging av kunnskap når det gjelder ideelle virksomheter.

Sekretariatet er i ferd med å komme på plass. En utreder antas å starte i løpet av oktober, mens de øvrige antas å komme på plass i november/desember.

Det ble fastsatt dato for de kommende utvalgsmøter ut året:

Andre utvalgsmøte: 2-dagers sesjon 29. og 30. september 2022

Tredje utvalgsmøte: 2-dagers sesjon 22. og 23. november 2022

Andre utvalgsmøte 29. og 30. september 2022:

Utvalgsmøtet prioriterte å få på plass en avklart mandatsforståelse og derav problemforståelse innen sentrale områder. I tillegg var det fokus på å prioritere arbeidet med utredningen om en juridisk definisjon av ideelle driftsformer.

I diskusjonene var det fokus på viktigheten av å se leveransesystemet og velferdstjenestene fra brukernes side og med særlig fokus på kvalitetsmåling. Det må også foretas en oppdatert sektorgjennomgang som ledd i en videreføring av arbeidet foretatt av Velferdstjenesteutvalget.

Det ble vurdert som viktig å få på plass et innspillsmøte så snart som mulig.

Tredje utvalgsmøte 22. og 23. november:

I utvalgsmøtet ble det lagt vekt på å foreta avklaringer i forbindelse med kunnskapsinnhenting, mandat for hovedleveransen og diskusjoner omkring utforming av en rettslig definisjon av ideelle organisasjoner.

I tillegg hadde utvalget invitert Samuel Engblom for å presentere det svenske utredningen Idéburen Välfärd – ny svensk lagstiftning og det svenske lovforslaget.

Andre planlagte og gjennomførte møter

18. oktober 2022 – Møte med representanter fra det nylig oppnevnte svenske utvalget som skal utrede temaer innen samme felt som de avkommersialiseringsutvalget arbeider med.

Aktuelle eller relevante konferanser

14. november 2022 – Kløverkonferansen – Norske Kvinners Sanitetsforening

24. november 2022 – Skolelederkonferanse i regi av Norske Fag- og Friskolers Landsforbund – NFFL