Møter

Møteplan:

31. august 2022 – Første utvalgsmøte

29. og 30. september 2022 – Andre utvalgsmøte

21. november 2022 – Innspillsmøte om ideell drift av velferdstjenester

22. og 23. november 2022 – Tredje utvalgsmøte

26. og 27. januar 2023 – Fjerde utvalgsmøte

13. juni 2023 – Femte utvalgsmøte

Gjennomførte utvalgsmøter

Første utvalgsmøte 31. august:

Det ble berammet et dagsmøte for konstituering av utvalget og der hovedmålsettingen med utvalgsmøtet var å etablere kontakt, og utveksle tanker og refleksjoner om utvalgsarbeidet.

En sentral målsetting under møtet var å foreta felles diskusjoner og overordnede betraktninger om tolkningen av mandatet, utvalgsarbeidet og prosessarbeidet fremover.

Det ble vurdert som særlig viktig å prioritere en kunnskapsinnhenting og kartlegging av status i dag, innenfor de ulike velferdssektorene. Videre er det viktig å prioritere en snarlig kartlegging av kunnskap når det gjelder ideelle virksomheter.

Sekretariatet er i ferd med å komme på plass. En utreder antas å starte i løpet av oktober, mens de øvrige antas å komme på plass i november/desember.

Det ble fastsatt dato for de kommende utvalgsmøter ut året:

Andre utvalgsmøte: 2-dagers sesjon 29. og 30. september 2022

Tredje utvalgsmøte: 2-dagers sesjon 22. og 23. november 2022

Andre utvalgsmøte 29. og 30. september 2022:

Utvalgsmøtet prioriterte å få på plass en avklart mandatsforståelse og derav problemforståelse innen sentrale områder. I tillegg var det fokus på å prioritere arbeidet med utredningen om en juridisk definisjon av ideelle driftsformer.

I diskusjonene var det fokus på viktigheten av å se leveransesystemet og velferdstjenestene fra brukernes side og med særlig fokus på kvalitetsmåling. Det må også foretas en oppdatert sektorgjennomgang som ledd i en videreføring av arbeidet foretatt av Velferdstjenesteutvalget.

Det ble vurdert som viktig å få på plass et innspillsmøte så snart som mulig.

Tredje utvalgsmøte 22. og 23. november:

I utvalgsmøtet ble det lagt vekt på å foreta avklaringer i forbindelse med kunnskapsinnhenting, mandat for hovedleveransen og diskusjoner omkring utforming av en rettslig definisjon av ideelle organisasjoner.

I tillegg hadde utvalget invitert Samuel Engblom for å presentere det svenske utredningen Idéburen Välfärd – ny svensk lagstiftning og det svenske lovforslaget.

Fjerde utvalgsmøte 26. og 27. januar 2023

På det fjerde utvalgsmøtet var hovedtema alternative forslag til rettslig definisjon av ideelle driftsformer samt diskusjon om forståelsen av utvalgets mandat. I tillegg ble det tatt en gjennomgang av kunnskapsbehov og besluttet å sette ned en referansegruppe.

Andre planlagte og gjennomførte møter

18. oktober 2022 – Møte med representanter fra det nylig oppnevnte svenske utvalget som skal utrede temaer innen samme felt som de avkommersialiseringsutvalget arbeider med.

Aktuelle eller relevante konferanser

14. november 2022 – Kløverkonferansen – Norske Kvinners Sanitetsforening

24. november 2022 – Skolelederkonferanse i regi av Norske Fag- og Friskolers Landsforbund – NFFL