Kunnskapsoversikt

På denne siden finner du en kunnskapsoversikt over velferdstjenester generelt, og mer konkret om de enkelte velferdssektorer. Det vil bli gjort løpende oppdateringer innen lovarbeid, reformer, eller andre prosesser som anses relevante for utvalgets arbeid, og som kan være av interesse for forståelsen av hvordan ulike velferdstjenester blir organisert, driftet, finansiert, og regulert.

Overordnet om velferdstjenester

Den norske velferdsstaten har ansvaret for at alle skal ha tilgang til et lovbestemt sett av velferdsgoder om og når hjelpebehov oppstår, og bygger på verdier som omhandler felles velferd, sosial utjevning, et trygt arbeidsliv, og tilgang til tjenester innen helse, omsorg, og utdanning, uavhengig av sosial eller økonomisk bakgrunn.

Selve produksjonen av tjenestene foregår i et samspill mellom offentlige egenregi og private leverandører som anslås å utføre om lag en femtedel av den samlede tjenesteytingen. Andelen private tjenester varierer sterkt innen de ulike velferdstjenestene.

01.12.2020 NOU 2020:13 Private aktører i velferdsstaten. Del 1 er en kartlegging av pengestrømmer og lønnsomhet hos kommersielle og ideelle leverandører av velferdstjenester. Del 2 analyserer funn fra kartleggingen og tilråder tiltak som skal bidra til en mer samfunnsøkonomisk effektiv ressursbruk.

Barnehage

01.01.2006 Lov om barnehager (barnehageloven)

01.06.2017 Rambøll rapport – Byggekostnader i private og kommunale barnehager. Kartlegging av byggekostnader til nye barnehageplasser i perioden 2013-2015. Ser om det er forskjeller i byggekostnader i henholdsvis nye kommunale og nye private barnehageplasser.

20.04.2018 Lov om endringer i barnevernloven mv. (Lov om endringer i barnevernloven mv. (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre). Ny bestemmelse i barnehageloven om opplysningsplikt til barnevernet uten hinder taushetsplikt «når grunn til å tro» at barn blir mishandlet, alvorlige mangler i omsorgen mv.

07.05.2018 Lunder, Telemarkforskning, «Økonomiske resultater i private barnehager». Rapport utarbeidet av Telemarkforskningen på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Studerer hvorvidt finansieringsmodellen er årsaken til variasjon i de private barnehagenes økonomiske resultater, eller om det primært er egenskaper ved de enkelte barnehagene som er avgjørende for størrelsen på overskuddet.

25.05.2018 BDO, Markedssvikt, lønnsomhet og gevinstrealisering i barnehagesektoren. Rapport utarbeidet av BDO på bestilling fra Kunnskapsdepartementet. Ser blant annet på utvikling og lønnsomhet i barnehagesektoren. Konkluderer med at avkastningen er betydelig høyere enn gjennomsnittet for selskaper på Oslo børs og at «barnehagesektoren kjennetegnes av egenskaper som medfører markedssvikt.»

01.08.2018 Lov om endringer i barnehageloven mv. Minimumsordning for grunnbemanning, plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO mv. Ny bestemmelse om skolens plikt til å samarbeide med barnehagen om overgangen til skolen.

26.04.2019 Høringsnotat – forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter. Forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter. Ny regulering av private barnehager (om tildeling av tilskudd, regnskapsplikt, pedagogisk bemanning, eget rettssubjekt, forbud mot å ta opp lån andre på måter enn gjennom finansforetak, krav om å være ideell mv.).

Skole

01.10.2003 Lov om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova)

01.08.2006 Forskrift til privatskolelova

04.09.2018 Økonomiforskrift til privatskolelova

01.01.2021 Forskrift til privatskolelova kapittel 6A

Januar 2021 SØF-rapport nr. 1/21 Vurdering av nivået på trekkordningen for elever i
frittstående skoler
Empiriske analyser av ulike typer skole- og opplæringsutgifter på kommunalt og fylkeskommunalt nivå.

Barnevern

20.12.2019 Deloitte. Kartlegging av institusjonstilbud i Norge og utvalgte europeiske land Kartlegging på oppdrag fra Bufdir. Deskriptiv analyse av innsamlede data for å identifisere likheter og forskjeller i systemer og praksis mellom landene på institusjonsområdet.

17.12.2019 Oslo economics. Analyse av konkurranseforholdene i markedene for tiltak og tjenester til statlig og kommunalt barnevern. Rapport til Barne- og familiedepartementet.

30.09.2020 Riksrevisjonen. Undersøking av om statlege barnevernsmyndigheiter sikrar det beste for barn i barnevernsinstitusjonar. Undersøkelsen viser at flere barn blir plassert i barnevernsinstitusjoner uten at det er nok informasjon om deres behov. At behovene ikke blir godt nok kartlagt, kan føre til feil valg av institusjon og utilsiktede flyttinger, eller at tilbudet i institusjonen ikke er godt nok tilpasset barna.

09.04.2021 Prop. 133 L (2020-2021) Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven

01.01.2023 Lov om barnevern (barnevernsloven)

Helse- og omsorg

24.06.2011 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven)

06.10.2021 Menon economics. Ideelle og kommersielle aktører i helse- og omsorgssektoren. Rapport på oppdrag fra NHO Service og Handel. Kartlagt definisjoner og regelverk knyttet til adgangen offentlige institusjoner har til å reservere anbudskonkurranser innenfor helse- og omsorgssektoren for ideelle aktører.

10.06.2022 Menon economics. Helsenæringens verdi 2022. En Rapport om helsenæringen som næring, innsatsfaktor i den offentlige helsesektoren og som produsent av liv og livskvalitet mv. En oppdatert helhetlig verdiskapningsanalyse av helsenæringen i Norge.

01.05.2022 Menon economics. Rapport om ståa i norske kommuner. En kartlegging av kommunenes oppfyllelse av lovpålagte oppgaver.

01.08.2022 Endringer i velferdstjenestelovgivningen (samarbeid, samordning og barnekoordinator). Endringer i flere velferdstjenestelover som blant annet omfatter harmonisering og styrking av reglene om samarbeid og individuell plan, innføring av en samordningsplikt for kommunen ved ytelse av velferdstjenester, innføring av en rett til barnekoordinator, samt utvidelse av helse- og omsorgstjenestenes ordning med lovpålagte samarbeidsavtaler.

Spesialisthelsetjeneste

01.10.2016 FAFO. En ideell forskjell? Om ideelle aktører i spesialisthelsetjenesten.

22.09.2022 Helsedirektoratet. Sterk kostnadsvekst for spesialisthelsetjenesten under pandemien. Ny statistikk fra Helsedirektoratet viser en realvekst på ca. 3% i kostnadene til spesialisthelsetjenster, hvert av årene 2020 og 2021 under pandemien, mot om lag 0,5 til 1% årlig de forutgående årene.

Asylmottak

01.01.2010 Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)

06.06.2011 NOU 2011:10 I velferdsstatens venterom – Mottakstilbudet for asylsøkere Utredning om organisering og rammer for tilbudet til personer som søker asyl i Norge

22.03.2023 GI-05/2023 – Instruks til Utlendingsdirektoratet om innkvartering av asylsøkere

01.07.2021 Forskrift om omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak – Lovdata