Lisa Lundh

Innspill til Avkommersialiseringsutvalget 1.desember 2022

Norske kvinners sanitetsforening (N.K.S.) takker for muligheten til å sende inn skriftlig innspill til det viktige arbeidet som utføres i Avkommersialiseringsutvalget.

Vi er Norges største kvinneorganisasjon og representerer over 43 000 medlemmer og 600 lokalforeninger. N.K.S. er i dag en innovativ og sentral ideell aktør nasjonalt, innen alle de sju tjenestesektorene utvalget skal se på, med unntak av asylmottak, hvor vi har frivillig aktivitet. Organiseringen vår sentralt og lokalt har ført til at det er etablert lokalt eid virksomhet i alle deler av landet. Våre virksomheter driver «fra vugge til grav», med et spenn fra sykehus, barnehager og barnevern, til sykehjem i kommunehelsetjenesten og alderspsykiatri i spesialisthelsetjenesten. I tillegg er vi en av de fremste bidragsyterne på forskning innen kvinnehelse.

Vi stiller oss positive til utvalgets mandat og plan for gjennomføring og ser dette arbeidet og påfølgende NOU som det skal resultere i, som et viktig ledd i oppfølgingen av regjeringens og stortingets mål om at ideelle aktører innen skattefinansierte velferdstjenester skal vokse.

Bruken av ideelle må økes, hvis det er et reelt mål å avkommersialisere offentlig finansierte velferdstjenester. Det offentlige kan ikke levere og løse nåtidens og fremtidens utfordringer innen velferdssektoren alene. Det er tverrpolitisk enighet og i tråd med Hurdalsplattformen at ideelle skal vokse, i kontrast til å bygge ned, slik realiteten er i dag. Samhandling mellom offentlig sektor og ideelle aktører bør være basert på tillit. Tillit til at vi har samme mål og ønske om å forvalte fellesskapets ressurser best mulig. Tillit til at ideell sektor tilfører samfunnet verdier vi trenger og som utfyller det offentlig sektor tilfører.

Vi svarer ut utvalgte spørsmål fra utvalget i vedlagt pdf.

Innspill-til-avkommersialiseringsutvalget-N.K.S..pdf